Tự động tương tác với khách hàng.

• Tương tác với khách hàng.

• Đăng bài profile, page, group.

• Quảng cáo sản phẩm.

• Tìm kiếm nội dung.

• Seeding nội dung.

Xem thêm

Quản lý hệ thống đại lý, khách hàng.

• Bán hàng đa kênh.

• Quản lý Facebook.

• Quản lý website.

• Quản lý người dùng.

• Kinh doanh hệ thống.

Xem thêm

Tự động chăm sóc khách hàng.

• Chăm sóc thành viên.

• Chăm sóc khách hàng.

• Quản lý hệ thống.

• Quản lý thời gian.

• Dịch vụ sau bán hàng.

Xem thêm

Ai sẽ cần đến nền tảng Marketing tự động?

Hướng tới thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi đáp ứng tất cả các đối tượng người dùng, trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Người Kinh doanh Online

50.000+ khách hàng

Công ty, nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, website.

2000+ khách hàng

Người muốn tăng ảnh hưởng, tăng tương tác.

90000+ khách hàng

Người muốn gia tăng lượng đơn hàng, muốn khách hàng trở lại nhiều hơn.

8000+ khách hàng

VNPD
STTView NameThời gian xử lýFile Line
1
includes/header_menu
0.0101768970
/appview/Controllers/FrontEndController.php:26
/appview/Controllers/HomeController.php:17
/public/index.php:6
2
index
0.0006730556
/appview/Controllers/HomeController.php:21
/public/index.php:6
3
includes/footer
0.0001409054
/appview/Controllers/FrontEndController.php:32
/appview/Controllers/HomeController.php:21
/public/index.php:6
STTModel NameThời gian xử lýFile Line
1
settings/all
0.0096719265
/appview/Repository/SettingRepository.php:17
/appview/helpers/include.php:22
/appview/helpers/include.php:34
/resources/views/includes/header_menu.html.php:10
/appview/Controllers/FrontEndController.php:26
/appview/Controllers/HomeController.php:17
/public/index.php:6
2
auth/user
0.0012438297
/appview/Middleware/UserFromCookieMiddleware.php:20
/public/index.php:6
STTSQLThời gian xử lýHostUSEFile Line
1

SELECT
*
FROM
settings_website0.0004589558
127.0.0.1
SLAVE
/app/Repositories/settings/all.php:12
/appview/Repository/SettingRepository.php:17
/appview/helpers/include.php:22
/appview/helpers/include.php:34
/resources/views/includes/header_menu.html.php:10
/appview/Controllers/FrontEndController.php:26
/appview/Controllers/HomeController.php:17
/public/index.php:6
STTHostUSEThời gian xử lýFile Line
1
127.0.0.1
USE_SLAVE
0.0005490780
/app/Repositories/settings/all.php:12
/appview/Repository/SettingRepository.php:17
/appview/helpers/include.php:22
/appview/helpers/include.php:34
/resources/views/includes/header_menu.html.php:10
/appview/Controllers/FrontEndController.php:26
/appview/Controllers/HomeController.php:17
/public/index.php:6
STTFile Include
1
/var/www/autoci.vn/public_html/public/index.php
2
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/HasSubDefinition.php
3
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Middleware/UserFromCookieMiddleware.php
4
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Middleware/LoginRequireMiddleware.php
5
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Middleware/PaymentRequireMiddleware.php
6
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Middleware/BasicAuth.php
7
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Middleware/AccessTokenRequireMiddleware.php
8
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/ObjectDefinition.php
9
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/CacheableDefinition.php
10
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/ObjectDefinition/MethodInjection.php
11
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Facade/Route.php
12
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Repository/AccessTokenRepository.php
13
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/EntryReference.php
14
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Resolver/ObjectCreator.php
15
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Resolver/ParameterResolver.php
16
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/AliasDefinition.php
17
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/SelfResolvingDefinition.php
18
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Resolver/SelfResolver.php
19
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Scope.php
20
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Facade.php
21
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/routes/web.php
22
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/routes/dashboard.php
23
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/categories/config.php
24
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/LoadDirectModel.php
25
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/Contracts/LoadModelContract.php
26
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/config.php
27
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/access_tokens/config.php
28
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/account/config.php
29
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/auth/config.php
30
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/auto_interactive_comment/config.php
31
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/config/config.php
32
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/queue/src/repositories/config.php
33
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/contact/config.php
34
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/facebook/config.php
35
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/interactive_calendar/config.php
36
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/login/config.php
37
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/posts/config.php
38
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/settings/config.php
39
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/user_like_posts/config.php
40
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/users/config.php
41
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/Route.php
42
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/RouteDataArray.php
43
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/ServiceProvider.php
44
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Serializer/SerializerAbstract.php
45
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/TransformerAbstract.php
46
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Manager.php
47
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/ScopeFactory.php
48
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/ScopeFactoryInterface.php
49
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Transformer/DataArraySerializer.php
50
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Serializer/DataArraySerializer.php
51
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Serializer/ArraySerializer.php
52
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Serializer/Serializer.php
53
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/classes/db_init.php
54
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Resource/Collection.php
55
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Resource/ResourceAbstract.php
56
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Resource/ResourceInterface.php
57
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/league/fractal/src/Scope.php
58
/var/www/autoci.vn/public_html/resources/lang/vn/label.php
59
/var/www/autoci.vn/public_html/resources/views/includes/footer.html.php
60
/var/www/autoci.vn/public_html/resources/views/index.html.php
61
/var/www/autoci.vn/public_html/resources/views/debug/debug_bar.html.php
62
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Transformers/SettingTransformer.php
63
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/classes/database.php
64
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/RouteDataInterface.php
65
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Controllers/FrontEndController.php
66
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/Dispatcher.php
67
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/PhRoute/PhRouteHandlerResolver.php
68
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/HandlerResolverInterface.php
69
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/Input.php
70
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Collection.php
71
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/auth/user.php
72
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/classes/user.php
73
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Controllers/HomeController.php
74
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/ControllerBase.php
75
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/model/src/StoreInterface.php
76
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/View.php
77
/var/www/autoci.vn/public_html/resources/views/includes/header_menu.html.php
78
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/Repository/SettingRepository.php
79
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Repositories/settings/all.php
80
/var/www/autoci.vn/public_html/app/Models/Setting.php
81
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/model/src/Model.php
82
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/model/src/ModelBase.php
83
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/model/src/MySQLStore.php
84
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/Model.php
85
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Translation/Translator.php
86
/var/www/autoci.vn/public_html/bootstrap/bootstrap.php
87
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/psr/container/src/ContainerInterface.php
88
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Source/Autowiring.php
89
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Source/DefinitionSource.php
90
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Source/SourceChain.php
91
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Source/MutableDefinitionSource.php
92
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Source/DefinitionArray.php
93
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Proxy/ProxyFactory.php
94
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Container.php
95
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/container-interop/container-interop/src/Interop/Container/ContainerInterface.php
96
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/Application.php
97
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/FactoryInterface.php
98
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/InvokerInterface.php
99
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/InvokerInterface.php
100
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Resolver/ResolverDispatcher.php
101
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Resolver/DefinitionResolver.php
102
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/CoreServiceProvider.php
103
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/ServiceProvider.php
104
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/LoadEnv.php
105
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/ContainerBuilder.php
106
/var/www/autoci.vn/public_html/appview/helpers/include.php
107
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/ParameterResolver/ResolverChain.php
108
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/myclabs/deep-copy/src/DeepCopy/deep_copy.php
109
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/autoload.php
110
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/composer/autoload_real.php
111
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/composer/ClassLoader.php
112
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/composer/autoload_static.php
113
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php
114
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php
115
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/symfony/var-dumper/Resources/functions/dump.php
116
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/functions.php
117
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/wanfeiyy/dd/src/Dd/helpers.php
118
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/wixel/gump/gump.class.php
119
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/facebook/graph-sdk/src/Facebook/polyfills.php
120
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/functions/include.php
121
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/functions/functions.php
122
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/functions/date_functions.php
123
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/core/src/functions/rewrite_functions.php
124
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/overide_php_functions.php
125
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/helpers.php
126
/var/www/autoci.vn/public_html/.env
127
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/ParameterResolver/ParameterResolver.php
128
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/symfony/filesystem/Filesystem.php
129
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Resolver/FactoryResolver.php
130
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/RouteDataProviderInterface.php
131
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/RouteParser.php
132
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Helper/FactoryDefinitionHelper.php
133
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Helper/DefinitionHelper.php
134
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/FactoryDefinition.php
135
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Definition/Definition.php
136
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Factory/RequestedEntry.php
137
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Invoker/FactoryParameterResolver.php
138
/var/www/autoci.vn/public_html/config/view.php
139
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/cache/src/CacheServiceProvider.php
140
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/cache/src/CacheManager.php
141
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/queue/src/QueueServiceProvider.php
142
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/queue/src/QueueManager.php
143
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Translation/TranslationServiceProvider.php
144
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Translation/FileLoader.php
145
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Translation/LoaderInterface.php
146
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/FileSystem/FileSystem.php
147
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/phroute/phroute/src/Phroute/RouteCollector.php
148
/var/www/autoci.vn/public_html/config/services.php
149
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/php-di/src/DI/Invoker/DefinitionParameterResolver.php
150
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/Config.php
151
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/ParameterResolver/NumericArrayResolver.php
152
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/ParameterResolver/AssociativeArrayResolver.php
153
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/ParameterResolver/DefaultValueResolver.php
154
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/ParameterResolver/Container/TypeHintContainerResolver.php
155
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/Invoker.php
156
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/CallableResolver.php
157
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/php-di/invoker/src/Reflection/CallableReflection.php
158
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/Debug.php
159
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/framework/src/Traits/ImplementArrayAccessTrait.php
160
/var/www/autoci.vn/public_html/config/queue.php
161
/var/www/autoci.vn/public_html/config/api.php
162
/var/www/autoci.vn/public_html/config/app.php
163
/var/www/autoci.vn/public_html/config/auth.php
164
/var/www/autoci.vn/public_html/config/baokim.php
165
/var/www/autoci.vn/public_html/config/cache.php
166
/var/www/autoci.vn/public_html/config/database.php
167
/var/www/autoci.vn/public_html/config/development.php
168
/var/www/autoci.vn/public_html/config/facebook.php
169
/var/www/autoci.vn/public_html/vendor/vatgia/helpers/src/DebugBar.php